postheadericon Občanské právo

 • převody nemovitých věcí (zejména převody bytových a nebytových jednotek, převody domů, pozemků, spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech a další)
 • vymáhání pohledávek
 • sepisy smluv (zejména kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce (smlouva o půjčce), smlouva o výpůjčce, smlouva o úvěru, nájemní smlouva, podnájemní smlouva, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o postoupení pohledávky, zástavní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení služebnosti a další) včetně jejich připomínkování a zastupování ve sporech z nich vyplývajících
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • náhrada škody a nároky z bezdůvodného obohacení
 • reklamace
 • zastupování v soudním řízení
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení včetně oddlužení
 • právní pomoc při založení a vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ) (zejména sepis stanov SVJ, kontrola stanov SVJ, sepis návrhu na zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek, vyhotovení příslušných dokumentů pro zápis do rejstříku, právní poradenství s tím související)
 • změny stanov společenství vlastníků jednotek, přizpůsobení stanov SVJ nové právní úpravě (zákonu č. 89/2014 Sb., občanský zákoník), včetně souvisejícího právního poradenství (zejména sepis návrhu na zápis změn do rejstříku vlastníků jednotek, vyhotovení příslušných dokumentů pro zápis do rejstříku atd.)
 • a další právní poradenství